Obchodní a dodací podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Dodací lhůty
 4. Cena a způsob dodání zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Záruční lhůta
 7. Reklamační řád
 8. Stornování objednávky
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Internetový  obchod  www.StoppOptik.cz  je provozován společností STOPP OPTIK s.r.o., IČ 286 13 198, Příční 356, Velká Bystřice, 783 53 (dále jen prodávající).

Uskutečněním objednávky v tomto internetovém obchodě plně souhlasíte s Obchodními podmínkami pro dodávky zboží. Vztah zákazníka (dále jen kupujícího) a prodávajícího se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Předmět smlouvy

Internetový obchod nabízí kontaktní čočky, roztoky a příslušenství (dále jen zboží) navržené a vyrobené největšími existujícími firmami na trhu. Specifikace a druhy zboží jsou uvedeny na www.StoppOptik.cz.

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zaslané elektronicky formou vyplnění objednávkového formuláře. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po přijetí objednávkového formuláře (dále jen Potvrzení objednávky).

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

Ceny zboží jsou uvedené na internetových stránkách www.StoppOptik.cz. Pro stanovení výše kupní ceny zboží je rozhodná cena zboží v okamžiku objednání. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je oprávněn ke změně cen zboží, nikoli však se zpětnou účinností.

K ceně zboží může být připočítána cena dopravy.

Faktura-pokladní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a potvrzením o uzavření kupní smlouvy.

 • a. bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
 • b. zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
 • c. zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Dodací lhůty

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky zboží.

Skladové zboží je odesíláno nebo připraveno k předání v den potvrzení objednávky, pokud je objednávka potvrzena v pracovní den do 14:00 hod.

Zboží, které není aktuálně skladem, je obvykle odesíláno do 8 pracovních dnů ode dne Potvrzení objednávky. U barevných a tórických kontaktních čoček může být dodací lhůta delší (až 4 týdny). O datu odeslání zboží bude kupující informován elektronickou poštou.

V případě platby zboží bankovním převodem je zboží odesláno v den připsání kupní ceny s případným poštovným na bankovní účet prodávajícího.

4. Cena a způsob dodání zboží

Zasílání zajišťuje prodávající na území České republiky prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností PPL. Česká pošta i společnost PPL, doručuje zásilky do druhého dne.

4.1. Kupující má možnost v objednávkovém formuláři zvolit způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob odeslání zboží. Kupující je
povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně tyto oznámit přepravci.

4.2. Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného:

Pokud výše kupní ceny zboží v objednávce dosáhne hodnoty 1.600,- Kč a vyšší, je pro kupujícího POŠTOVNÉ ZDARMA.

Balné neúčtujeme.

Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 321 036 7349/0800 Česká spořitelna, a.s.

Prodávající zůstává výlučným vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

 • 1. dobírka – ČR (Česká pošta – Obchodní balík)
 • 2. bankovním převodem – ČR (Česká pošta – Obchodní balík)
 • 3. dobírka – ČR (PPL)
 • 4. bankovním převodem – ČR (PPL)
 • 5. osobní převzetí na pobočce Valašské Meziříčí, Králova 1283
 • 6. osobní převzetí na pobočce Prostějov, Školní 22
 • 7. osobní převzetí na pobočce Mohelnice, Náměstí Svobody 20
 • 8. osobní převzetí na pobočce Zábřeh, Žižkova 4
 • 9. osobní převzetí na výdejním místě v Olomouci, Pavelčákova 12

5. Odstoupení od smlouvy

a) Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím www.StoppOptik.cz, nebo jakýmkoli prostředkem komunikace na dálku bez současné přítomnosti prodávajícího, je oprávněn od-stoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží, pokud v této lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje. Za včasné oznámení se považuje doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty. Odstoupení oznámí kupující prodávajícímu na jednu z těchto adres: Optika U Hradeb, Školní 22, Prostějov, 796 01, Optika Pod Kostelem, Žižkova 4, Zábřeh, 789 01, Oční centrum Vyhlídka, Králova 1283, Valašské Meziříčí, 757 01, Optika Na Náměstí, Náměstí Svobody 20, Mohelnice,789 85, Stopp Optik s.r.o., Příční 356, Velká Bystřice, 783 53. Kupující v případě odstoupení od smlouvy vrátí zboží v obalu přiměřeném ochraně zboží před poškození při přepravě.

b) Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím www.StoppOptik.cz, nebo jakýmkoli prostředkem komunikace na dálku bez současné přítomnosti prodávajícího, není oprávněn odstoupit od smlouvy podle písm. a) tohoto článku, pokud se odstoupení od smlouvy týká zakoupených kon-taktních čoček a kupující již porušil jejich originální (původní) obal; takové zboží není kupující oprávněn bez uvedení důvodu vrátit prodávajícímu s výjimkou případů uvedených pod psím. c) tohoto článku (níže), kdy jde o uplatnění vad dodaného zboží.

c) Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu v provozovně prodávajícího, je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zboží, které zakoupil, není ve shodě s kupní smlouvou a zboží není možné vyměnit nebo opravit; v takovém případě může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží namísto odstoupení od smlouvy. Má-li takto zakoupené zboží vady, které lze odstranit, může kupující odstoupit od smlouvy v případě, že není možná výměna věci nebo odstranění vady; v takovém případě může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží namísto odstoupení od smlouvy. Má-li takto zakoupené zboží vady, které nelze odstranit, může kupující žádat výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.

6. Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Záruční lhůta činí 2 roky, nejdéle však do konce doby použitelnosti (expirace), která je vždy uvedena na obalu zboží. Běžně dodáváme kontaktní čočky s datem expirace minimálně 2 roky. Pokud se chcete informovat o expiračních údajích Vámi objednaného zboží, rádi Vám je sdělíme telefonicky nebo e-mailem.

 

7. Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození doručené zásilky se zbožím, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neodborného používání zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

O reklamaci nás, prosím, neprodleně písemně informujte, a to ještě před odesláním reklamovaného zboží zpět. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být popis vady a daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po obdržení zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem (spotřebitelem) nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, tedy má právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.

V případě neoprávněné reklamace, nese náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží kupující.

V případě neoprávněné reklamace, nese náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží kupující.
Kontakty pro uplatňování reklamací:

 • Optika U Hradeb, Školní 22, Prostějov, 796 01, tel.: 582 338 187, 603 265 643
 • Optika Pod Kostelem, Žižkova 4, Zábřeh, 789 01, tel.: 583 413 926, 774 281 505
 • Oční centrum Vyhlídka, Králova 1283, Valašské Meziříčí, 75701, tel: 571 612 294, 601 560 144
 • Optika Na Náměstí, Náměstí Svobody 20, Mohelnice, 789 85, tel.: 583 411 856, 773 281 501
 • Stopp Optik s.r.o., Příční 356, Velká Bystřice, 783 53

Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

8. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat před odesláním zboží elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky).

Storno poplatky neúčtujeme.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Internetový obchod www.StoppOptik.cz děkuje za Vaší důvěru a zavazuje se, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
 2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 3. Společnost STOPP OPTIK s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
 4. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 5. Osobní údaje je možno na výslovnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.
 1. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost STOPP OPTIK s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v §  5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 2. Osobní údaje je možno na výslovnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující také s výší ceny objednaného zboží a expedičních a dopravních nákladů.

 

DOPRAVA ZDARMA PŘI OSOBNÍM ODBĚRU
NA NAŠICH PRODEJNÁCH

 • STOPP OPTIK U HRADEB
  Prostějov

  tel.: 582 338 187, 603 265 643

 • STOPP OPTIK POD KOSTELEM
  Zábřeh

  tel.: 583 413 926, 774 281 505

 • STOPP OPTIK VYHLÍDKA
  Valašské Meziříčí

  tel.: 571 620 065, 774 281 506

 • STOPP OPTIK NA NÁMĚSTÍ
  Mohelnice

  tel.: 583 411 856, 773 281 501

  VÝDEJNÍ MÍSTO V OLOMOUCI – DOPRAVA ZDARMA

 • PROOPTIK – 100 metrů od hotelu PALÁC
  Olomouc

  tel.: 585 221 766, otvírací doba Po-Pá 9-18 So 9 -12